Висококонцентриран пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие, ефикасен при голям брой неприятели с гризещи и пробиващо-смучещи устни органи, при полски, зеленчукови, овощни и украсни култури.

Key Strengths
  • Изключително силно инициално действие, храненето спира веднага след третирането
  • Кратък карантинен срок, ниска доза на приложение
  • Контролира голям брой неприятели при над двайсет култури
  • Продължително действие 8-15 дни в зависимост от температурата на средата
  • Възможност за приложение през цялата вегетация на културите
Summary/Passport

Употреба на продукта: Цитрин Макс е силноконкентриран пиретроиден инсектицид за контрол на смучещи и гризещи насекоми с контактно и стомашно действие. Ефикасен при голям брой неприятели с гризещи и пробиващо-смучещи устни органи, при полски, зеленчукови, овощни и украсни култури.

Състав: Циперметрин 500 гл

Формулация:Емулсионен концентрат (ЕК)

Регистрационен номер: МЗХ Заповед № РД 11-178/18.02.2013г. и Заповед № РД 11-304/10.03.2014 г. на Изп. Дир.на БАБХ и Удостоверение № 01176 - ПРЗ*/20.03.2014г.

Химическо семейство: Синтетичен пиретроид

Начин на действие: Мощен инсектицид, действащ при контакт и при поглъщане. Активното вещество циперметрин въздейства върху нервната система на насекомите в натриевия канал и върху мембраните на нервните клетки. Бърз -начален ефект и инсектицидно последействие 8-15 дни. Попадайки в организма на насекомите, чрез храната или чрез трахеите, циперметрин влиза в кръвта и достига до нервната система, където подобно на повечето синтетични перитроиди, атакува нервните синапси и нарушава обмена на йоните на натрия и калия, което води до преустановяване на храненето, нервна възбуда и смърт. Контролира голям брой вредители в земеделски и декоративни култури. Има силно изразено инициално действие. Унищожава всички подвижни стадии - ларви, нимфи и възрастни форми на неприятелите.

Опаковка:1л бутилка

Срок на годност:2 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Да се осигури локална или обща смукателна вентилация в помещението. Съдът да се съхранява затворен, когато не се използва.

Registered Use
Култура Неприятел (Болест) Доза
мл/дка
К-во раб. разтвор
л/дка
Момент за Приложение Мах брой приложе-ния за вегетация Каранти-нен
срок
(дни)

Житни

Листни въшки (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum), житни листозавивачки (Cnephasia sp.)

5 мл/дка

10-100*л вода/дка

При поява на неприятеля или при отчетени повреди по културите

1

28 дни

Царевица

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) и (Sesamia nonagrioides, Sesamia vueteria)

15 мл/дка

2

не се изисква

Маслодайна рапица

Рапична стъблена бълха (Psylliodeschrysocephala), рапичен скритохоботник (Ceuthorhynchusassimilis), рапичен цветояд (Meligethesaeneus), рапична листна оса (Athaliarosae), рапичен стъблен скритохоботник (Ceuthorhynchusnapi), зелев стъблен скритохоботник (Ceuthorhynchusquadridens)

5 мл/дка

2

49 дни

Лен

Синя ленова бълха (Aphtonaeuphorbiae), ленова бълха (Longitarsusparvulus) и кръгломиниращ молец (Leucoptera malifoliella)

5 мл/дка

2

49 дни

Лозя

Лозова цикада (Empoasca vitis), еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella), шарен гроздов молец (Lobesia botrana), малка лозова листозавивачка (Argyrotaenia pulchellana

6 мл/дка

1

21 дни

Лозя

Филоксера (Philloxera vastatrix)

5 мл/дка

1

21 дни

Декоративни Рози

Листни въшки (Aphididae)

10 мл/дка

2

не се изисква

Домати

Памукови нощенки (Heliothisarmigera, Spodopteralittoralis), картофен молец (Phthorimaeaoperculella), бели пеперуди ( Pierissp.), зелеви молци (Plutellasp.), зелеви нощенки (Mamestrasp.), гамозначна нощенка (Autographa gamma), зимен сив червей (Agrotissegetum)

10 мл/дка

2

3 дни

Зеле

Бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae)

5 мл/дка

2

7 дни

Фасул

Листни въшки (Aphididae spp.)

5 мл/дка

2

14 дни

Леща

Грахова листозавивачка (Cydia nigricana), зърнояди (Bruchidae) и листни въшки  (Aphids)

5 мл/дка

2

14 дни

Грах
(в т.ч. и пролетен)

Хоботници (Curculionidae), листни въшки (Aphididae spp.), грахова листозавивачка (Cydia nigricana), Зърнояди (Bruchidae), Гамозначна нощенка (Autographa gamma)

5 мл/дка

2

14 дни

Бакла

Листни въшки (Aphididae spp), Зърнояди (Bruchidae) и хоботници (Curculionidae)

5 мл/дка

2

14 дни

Лук и чесън

Молец по праза (Acrolepia assectella), трипс (Thrips tabaci)

5 мл/дка

2

7 дни

Праз

Трипс (Thrips tabaci)

5 мл/дка

2

7 дни

Картофи

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

5 мл/дка

 

7 дни

Ряпа

Репна пеперуда (Pieris brassicae)

5 мл/дка

 

7 дни

*Работният разтвор се определя в зависимост от момента на приложение и вида и фенофазата на културата.

Интервал между приложенията: 10 дни с изключение на царевица – 20 дни.

Начин на приложение: листно пръскане с конвенционална техника.

Spectrum of Efficacy

Висока ефективност без да причинява фитотоксичност по растенията при употреба в регистрираните дози. Смесим е с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита. Не влияе на следващите култури в сеитбооборота.

Directions of Use

Да се прилага съобразно праговете на вредност с цел ограничаване броя на третиранията до абсолютно необходимия за ефективен контрол. Да се прилага съгласно регистрираните дози, да се пръска равномерно върху цялата растителна маса, за да се осигури максимален ефект. За по-хомогенно покритие на листната повърхност препоръчваме добавяне на Силвет в регистрираните дози. При топло време да се пръска сутрин или вечер при температури под 25°С. В оранжерии и при цъфтяща растителност да се пръска в периодите когато няма активен летеж на пчели и опрашители, Цитрин макс е токсичен за пчели и бомбуси. Да се избягва многократно последователно прилагане, продуктът са се редува с продукти с различен механизъм на действие (Нуреле Д, Даскор и др.) Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Safety

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!