Центурион Супер е селективен вегетационен противожитен хербицид с широк спектър на действие, срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, за употреба при широколистни култури.

Key Strengths
  • Максимално широк спектър на действие при много висока ефективност срещу едногодишни и многогодишни плевели
  • Регистриран за употреба при голям брой широколистни култури
  • Най-добрият вегетационен противожитен хербицид, с уникална ефективност срещу едногодишна метлица
  • Успешно приложим срещу проблемни плевели
  • Уникално действие върху райграс и едногодишни ливадни треви
Summary/Passport

Употреба на продукта:Селективен системен листен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни плевели за употреба при широколистни култури

Състав: 120 г/л клетодим + прилепител

Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

Регистрационен номер: Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на ПРЗ № 0348. и Заповеди № РД 12-20/26.04.2005г.; РД 11-157/29.01.2016

Химическо семейство: Cyclohexandione oxime – Циклохександион оксим

Начин на действие: Центурион Супер е меристемен инхибитор. След напръскване на житните плевели се абсорбира бързо чрез листната маса се придвижва в зоните на нарастване като спира растежа до 7 дни. Преди да загинат, листата променят цвета си от оранжево до червен с лилави ивици. До 15 дни напълно унищожава житните плевели. Центурион Супер е селективен противожитен хербицид. Унищожава както надземната, така и подземната част на чувствителните едногодишни и многогодишни плевели. Високо ефектен е срещу балур от коренища.

Опаковка:1л, 20л туба

Срок на годност:3 години

Условия за съхранение:Да се съхранява в добре затворени опаковки на проветриво място. Да се съхранява в затворено, подходящо за целта място, далеч от източници на топлина и огън при температура под 35°С. Да се държи далеч от храни, напитки и фуражи. Да не се съхранява при температура по-ниска от – 5°С

Registered Use
Култури Доза/дка срещу едногодишни житни плевели Доза/дка срещу многогодишни житни плевели вкл. балур от коренища Максимален брой третирания Момент за приложение

Слънчоглед

80мл

160мл

Едно на култура

При Едногодишните житни плевели: да са във фаза 3-5 лист, а балурът да е с височина 10-20 см и активен растеж.
При Многогодишни житни плевели: при 10 – 15см височина, за да има достатъчна листна повърхност.

Захарно цвекло

80мл

160мл

Едно на култура

Фасул

80мл

160мл

Едно на култура

Картофи

80мл

160мл

Едно на култура

КАРАНТИНЕН СРОК: 100 дни.

ЦЕНТУРИОН СУПЕР притежава отлична селективност спрямо редица широколистни култури.

Spectrum of Efficacy

Ефикасен е срещу едногодишни и многогодишни житни плевели като балур, троскот, пирей, кокоше просо, кръвно просо, кощрява, див овес, лисича опашка, метличина, овсига, житни самосевки и други проблемни житни плевели. Един час след третиране с хербицида падналият дъжд не намалява неговата ефективност.

Directions of Use

Поради очаквано намаляване на противожитния ефект, не третирайте с противошироколистни хербициди на следващия ден след употребата на хербицида

Safety

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !