Arysta

Силвет е не–йонен универсален органосиликонов суперомокрител за пестициди и листни торове. Адювант от ново поколение, принадлежи към групата на органосиликоните известни като „супер омокрители“. Силвет намалява повърхностното напрежение на водни разтвори до значително по-ниски стойности от конвенционалните адюванти. Силвет подобрява омокрянето на тези повърхности от разтвора, несравнимо по-добре, в резултат на което пестицидите проникват до морфологично сложните и трудни за достигане части на растението.

Предимства
  • Идеалният партньор при третиране в растителната защита
  • Високо съдържание на трисилоксан
  • Икономически най-изгодното съотношение качество/цена
  • Икономически най-изгодното съотношение качество/цена
Обща информация

Употреба на продукта:Силвет е идеален омокрящ партньор за резервоарни смеси при повечето култури. Осигурява отлично покритие,  особено на частите от растенията до който разтворите достигат трудно.При зеленчуковите култури  със силен восъчен налеп, конвенционалните адюванти обикновено не могат да понижат достатъчно повърхностното напрежение за да осигурят добро покритие на листата. Със Силвет растенията получаватпо-качествена защита от болести и неприятели, по-пълно усвояване на листните торове. Силвет се използва при зърнено-житните култури, в комбинация с фунгициди за борба с болестите по стъблото, листат, включително фузариоза по класовете. В резервоарни смеси с инсектициди за борба с вредители по листата, класовете, вектори на жълтия вджуджаващ вирус по ечемика. При овощни култури и лозя срещу целия комплекс от болести и неприятели. Целта е да се осигури по-добро покритие на третираните култури и стабилна ефикасност на използваните пестициди.

Състав:Полиалкиленоксид модифициран хаптаметилтрисилоксан

Формулация:Водно емулсионен концентрат

Регистрационен номер:Заповед № РД 11-1818/07.12.2015

Химическо семейство:Трисилоксан алкоксилати (TSA)

Начин на действие:Силвет е унивеpсaлно, не-йонно, повъpхностно- активно вещество осигуpявaщо знaчително по-добpо покpитие и омокpяне нa тpетиpaните повъpхности.
Повишава ефикасността на употребените пестициди и листни торове по следния начин:

1.Понижава повърхностното напрежение и осигурява по-добро разтичане на капките от разтвора. Това способства за равномерното и пълно омокряне на листата – особено важно при контактните пестициди и листни торове.
2.Помага на разтвора да достигне до мястото на действие – например връхните меристеми, предпочитаните места за абсорбиране.
3.Ускорява абсорбирането на пестицидите и листните торове от кутикулата на листата.
4.Повишава устойчивостта на отмиване от дъжд, Силвет позволява да се оползотворят по-кратки периоди без дъжд за пръскане.

Опаковка: 1 л, 20мл, 2х3мл

Срок на годност: 4 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение

Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения,  далеч  от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Култура Болест
Неприятел
Концентрация
на Силвет
Обем на
Разтвора
л/дка
Карантинен срок
Зърненo-житни  култури в т.ч. ориз, просо, сорго Болести на листното влагалище  

0,01-0,1 %

 

15 – 20

Карантинния срок и времето за приложение зависи от официалната регистрация на продукта с който е смесен Силвет
Количеството на работния разтвор трябва да се определи в зависимост от ситуацията  – развитието на растенията, обема листната маса, използваните дюзи, температурата
При пръскане с голямо количество разтвор, обема на разтвора може да се намали с 30 -30 % с добавяне на Силвет
Болести по листата 15 – 20
Болест по класа 15
Зеленчукови Болести и неприятели  

0,01- 0,1 %

20 – 50
Овощни:

  • семкови
  • костилкови
Болести и неприятели  

0,025-0,05%

20 – 50
Лозя Болести и неприятели 0,025-0,05% 20 – 50
Ягодоплодни Болести и неприятели 0,025-0,05% 20 – 50
Декоративни Болести и неприятели 0,01- 0,1 % 20 – 50

* Препоръчителна употреба: Силвет се употpебявa в концентpaция от 0,01% до 0,1% в зaвисимост от paзходa нa paботен paзтвоp/дкa, от пестицидите (тоpовете), с които се смесвa или култуpaтa, в която ще се употpеби. От 0,025% до 0,075% концентpaция нa paботен paзтвоp се пpепоpъчвa зa смеси с фунгициди, инсекто-aкapициди и микpотоpове. От 0,025% до 0,1% концентpaция се пpепоpъчвa зa смеси с хеpбициди и paстежни pегулaтоpи. От 0,05% до 0,15% зa сaмолетно тpетиpaне с paзход от 5 л/дкa (и по-мaлко). Зa полски култуpи се пpепоpъчвa paзход нa paботен paзтвоp 10-20 л/дкa, зa зеленчукови 20 – 30л/дкa, зa тpaйни 20 – 50 л/дкa.

Ефикасност

Силвет е приложим при всички отглеждани култури. При използване на Силвет се постига висока ефикасност, на използваните пестициди и листни торове, особено при култури с трудни за омокряне восъчни повърхности (рапица, зеле,) или когато разтвора трябва да достигне патогени/вредители в морфологично сложни и трудни за достигане части на растенията, например фузариоза по класа при зърнените култури. По-висока ефикасност се наблюдава и при използването хербициди в комбинация със Силвет, особено за ограничаване прорастването на многогодишните плевели от ризоми.

Препоръки

Силвет е смесим с повечето обичайно използвани пестициди и листни торове. Поради специфичните условия в отделните райони препоръчваме да се направи тест за смесимост на малко количество от разтвора преди да се пристъпи към пръскане на цялата площ. Използвайте продукта само при разрешените употреби и спазвайте условията и предпазните мерки, посочени върху опаковката, които са били определени въз основа на характеристиките на продукта и приложенията, за които се препоръчва. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!