Arysta

Биоцид за борба с летящи насекоми – мухи и комари на открито, концентрат, прилагащ се под формата на водни разтвори. За места, където се размножават комарите и мухите, като например в застояли води (канавки, канали, локви, оризища), в затворени хидравлични системи (канализация, септични ями, пречиствателни станции за отпадни води в градски и селски райони), на местата на размножаване на мухите като купчини от органични материи, депа за отпадъци, остатъци от клане, остатъци от хранително-вкусовата промишленост, заблатени места, около торища от крави, коне, овце, кози, свине, птици и зайци.

Предимства
  • Дълготрайна защита
  • Ефикасно действие
  • Широко приложение
Обща информация

Употреба на продукта: Биоцид за борба с летящи насекоми – мухи и комари на открито, концентрат. Димилин 15 СК действа при поглъщане и контакт срешу ларви на комари и мухи. Биоцидът е концентрат, прилага се под формата на водни разтвори.

Състав:Дифлубензурон 150 г/л (15%)

Формулация: Суспензионен концентрат – течност (СК)

Регистрационен номер: Разрешение за предоставяне на пазара: 1737-2/28.11.2016 г. Група 3 Контрол на вредители Подгрупа 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Химическо семейство: бензоилурея

Начин на действие:Димилин 15 СК инхибира образуването на хитин в кутикулата на ларвата, което блокира нормалния процес на линеене. Ефектът от третирането на ларвите на комарите и мухите се надблюдава от 2 до 4 дни след приложението. Прилага се в местата, където се размножават комарите и мухите.

Опаковка:1л бутилка, 5л туба

Срок на годност:5 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Оригинални опаковки. Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени, за да се избегне разливане.

Регистрирана употреба
Приложение Цел Доза Разх. норма Третиране

За контрол на ларви на комари

Води с ниско замърсяване:

 

1) Пръскане с ръчна пръскачка 17-35 мл в 10л вода за 1 дка водна площ
2) Пръскане с моторна пръскачка 17-35мл в 5л вода за 1 дка водна площ
3) Конвенционално пръскане от самолет с нормални дюзи 17-35мл в 1.5л вода за 1 дка водна площ

Разходна норма: 170-350 мл/ха (17-35 мл/дка).

 

Интервал между обработките: Повторете третирането с Димилин 15 СК на всеки 3 – 4 седмици по време на размножаване на комарите и мухите.

Води с високо замърсяване:

Дозите на препарата се удвояват в същото количество вода и за същата водна площ.

По-ниските дози, трябва да се прилагат при дълбочина на водата равна или по-малка от 0.5 м, а по-високите при дълбочина на водата равна или по-голяма от 1 м.

Разходна норма: 350-700 мл/ха (35-70 мл/дка).

Затворена водна система със силно органично замърсяване:

Пръскане с ръчна пръскачка 7 мл в 50 мл вода за 1 м³ канални води

 

За контрол на ларви на мухи

Торища / сметища и септични ями:

 

1) Пръскане с ръчна пръскачка 350-700 мл в 5 л вода за 100 м2
2) Пръскане с моторна пръскачка 350-700 мл в 2 л вода за 100 м2

Използвайте по-ниските дози в затворени системи и при ниска заселеност с ларви на мухи, а по-високите в отворени системи и при висока заселеност с ларви на мухи. Най-голяма ефикасност се постига чрез равномерно разпределение на разтвора за пръскане.

Разходна норма: 350-700 мл/100 м2.

 

Интервал между обработките: Повторете третирането с Димилин 15 СК на всеки 3 – 4 седмици по време на размножаване на комарите и мухите.

ВАЖНО: Биоцидът да не се прилага за обработка на повърхностни водни обекти, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

Ефикасност

Ефикасно действие. Добра защита.

Препоръки

Биоцидът да не се прилага за обработка на повърхностни водни обекти, използвани за питейно-битово снабдяване. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!