Arysta

Селективен инсектицид срещу оранжерийна белокрилка.

Предимства
  • Напълно щадящ околната среда
  • Може да се използва като основен компонент на интегрираната растителна защита при оранжерийни култури за борба срещу оранжерийна белокрилка
  • Щадящ пчелите и полезната ентомофауна
Обща информация

Употреба на продукта: Адмирал 10ЕК е селективен инсектицид, който комплексно унищожава оранжерийната белокрилка. Той спада към групата на регулаторите на растежа и има подобно действие върху насекомите като естествения ювенилен хормон. Адмирал разрушава хормоналния баланс в насекомото и е причина за неговата смърт. Напълно щадящ околната среда

Състав: 100 г/л пирипроксифен

Формулация:Емулсионен концентрат (ЕК)

Регистрационен номер: Удостоверение№ 0027-ПРЗ/09.06.2003г.-Издание-2/08.02.2017г за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед № РД 09-791/28.12.2002г. на Министъра на земеделието и горите

Химическо семейство: Пиридини

Начин на действие: Ювенилоподобното действие засяга развитието на ларвите и нимфите. Възрастните не загиват, но поради въздействието на Адмирал, женските снасят стерилни яйца. Това рязко намалява числеността на популацията като цяло и е определящо за трайния ефект от третирането. Адмирал притежава трансламинарно и проникващо действие – нанесен само на горната листна повърхност, той се придвижва и засяга и долната част на листата. Въпреки това е препоръчително да се обработи много добре листната маса и от двете страни.

Опаковка: 1л, 50мл

Срок на годност:3 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза
мл продукт/ дка
Вода
л/дка
Момент за Приложение Карантинен
срок
(дни)
Мах брой третирания
Домати
Краставици
Тиквички
Корнишони
(оранжер.)
Срещу оранжерийна белокрилка 7,5-50 30-200 ВВСН88
(80% са с типичен цвят на зреене)
и при поява на неприятеля
3 дни 2 през интервал от мин.10 дни
Ефикасност

Адмирал може да се комбинира с други биологични растителнозащитни методи, използвани в парниковото производство, тъй като запазва Encarsia Formosa, както и хищните акари (Phytoseiulus persimillis). Осигурява защита в продължение на 4 до 6 седмици. При употреба в регистрираните дози няма установени вредни последствия за следващите култури.

Препоръки

Адмирал 10 ЕК е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди без силно алкалните. Въпреки това поради използването на различни повърхностно-активни вещества (прилепители), емулгатори и разтворители при формулацията на пестицидите, не трябва да се прави резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими, биологичният ефект се запазва и няма фитотоксичност при конкретните условия на ползване. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !