Arysta

Витавакс за обеззаразяване на семена, включва две активни вещества: карбоксин и тирам, комбинацията им е с различен механизъм на действие за масово и дружно поникване на семената.

Предимства
  • Комбинация от две активни съставки с различен механизъм на действие, осигуряващи високо ниво на защита срещу болестите, пренасяни със семената и почвените патогени
  • Доказан контрол на широк спектър от болести при голям брой култури
  • Стимулира началния растеж на кълновете, подобрява поникването и гарнирането на посева, особено при лоши условия
  • Отлична безопасност за семената и сигурност при употреба
  • Осигурява най-добро проникване
Обща информация

Употреба на продукта: За обеззаразяване на семена. Витавакс включва две активни вещества: карбоксин и тирам. При обеззаразяване на семената, карбоксин унищожава болестите във вътрешността и по повърхността на семето с допълнителен растежно-регулаторен ефект, а контактният фунгицид тирам (ТМТД) разширява спектъра на контролираните болести и същевременно повишава нивото на устойчивост на семената, като ги защитава отвън.

Състав: 200 г/л карбоксин + 200 г/л тирам (Карбоксин: 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide Тирам: tetramethylthiuram disulfide or bis (dimethylthiocarbamoyl)–disulfide)

Формулация: Концентрирана суспензия за обеззаразяване на семена

Регистрационен номер: Разрешение № 0603-ПРЗ-4/11.08.2016 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповеди № РД 12-6/03.01.2008г. и № 12-16/16.03.2009г. на министъра на земеделието и храните, Заповеди № РД 11-1078/14.10.2013г., № РД 11-606/19.04.2016г. и № РД 11-1312/19.07.2016г. на ИД на Българската агенция по безопасност на храните

Химическо семейство: Амидопроизводни + Дитиокарбамати

Начин на действие: За обеззаразяване на семена преди сеитба срещу широк спектър от болести. Третираните семена запазват своята естествена кълняемост в продължение най-малко на една година.

Опаковка:20л туба

Срок на годност: 3 години

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза
мл/100 кг семе
Максимален брой третирания Момент за приложение

Пшеница*

Загиване на кълновете по време на поникване
(Fusariumspp.)
Снежна плесен
(Microdochium nivale)

250 – 300 мл

Едно на култура

Преди сеитба на семената.

Пшеница*

Твърда главня – масов посев
(Tilletiatritici)
Праховита главня – масов посев
(Ustilago tritici)

250 – 300 мл

Пшеница

Твърда главня – семепроизводство
(Tilletiatritici)
Праховита главня – семепроизводство
(Ustilago tritici)

300 мл

Горски разсадници

Гниене на семена и корени (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)
при букови и дъбови семенилища

20 мл
за 10 кг семе
(2л вода накисване 24 часа)

* Максимална сеитбена норма 25 кг/дка

Карантинен срок: Не се налага.

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури: Сеитба на следващи култури – без ограничения.

Ефикасност

Стимулира началния растеж на кълновете, подобрява поникването и гарнирането на посева, особено при лоши условия.

Отлична безопасност за семената и сигурност при употреба.

Осигурява най-добро проникване.

Препоръки

Препоръчва се за самостоятелна употреба. Ако е необходима употреба в смес с други продукти, да се направи предварителен тест за съвместимостта им.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита!

Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!