Arysta

БАЗАМИД гранулат е тотален продукт – специален нематоцид / фунгицид / хербицид / инсектицид, за обеззаразяване на почвата и борба срещу нематоди, почвени гъби, почвообитаващи инсекти и никнещи плевели.

Предимства
  • Ефективен обеззаразител на свободна от култури почва
  • Широк спектър на действие, дължащ се на активната база, която под влияние на почвената влага се разгражда на такива компоненти, които под формата на газови съединения убиват всички вредни организми, намиращи се в почвата
  • Пълен ефект поради действие на газова фаза: дори ъглите и други труднодостъпни места са обеззаразени
  • Няма проблеми с остатъчни количества от продукта
  • Може да се приложи след прибиране на една и преди засаждане на друга култура
Обща информация

Употреба на продукта: Базамид гранулат е химическо средство за унищожаване на почвенообитаващи нематоди, гъбни, насекомни вредители и други животински организми, плевели и плевелни семена – на свободни от култури почви, компост и торопочвени субстрати

Състав: Дазомет 98%

Формулация:Гранули (Г) – фин бял микрогранулат

Регистрационен номер: Заповед от МЗХ № РД09-869/19.12.2003г. на Министъра на Земеделието и Удостоверение № 0144/05.02.2004 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита

Химическо семейство: Тиадиазини

Начин на действие: Влизайки в контакт с влагата в почвата, активното вещество – дазомет започва да се разлага, отделяйки изключително токсичните газове метилизотиоцианат, формалдехид, метиламин и сероводород. Газовете се придвижват във всички посоки между почвените частици и убиват растителните и животински организми, намиращи се там

Опаковка: 5кг

Срок на годност:5 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви и студени складови помещения, далеч от източници на топлина, далеч от достъп на деца, при температура не по-висока от 40оС, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза Момент за Приложение Карантинен
срок
(дни)
Тютюнев разсад Срещу едногодишни житни и широколистни плевели 10-20 г/м2 10-15 дни преди засяване на лехите, с инкорпориране след което се покрива с полиетилен. 45-50 дни при 70-80% от ППВ
Оранжерийни домати Срещу галообразуващи нематоди 50-70 кг/дка 45-50 дни преди разсаждането

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Преди приложението в оранжерии трябва да се осигурят:
1. Подходяща температура на почвата. Разпределението и придвижването на токсичните газове зависи на първо място от почвената температура. Най-подходящ за оптималното действие на продукта е температурният интервал от 12°С до 15оС, например късно през лятото или през есента.
2. Много добре подготвена дребноструктурна почва.  Преди третирането почвата да се обработи до градинско състояние – като за сеитба. При високо хумусно съдържание на почвата съществува опасност част от активното вещество да се адсорбира. В такива случаи дозите се повишават.
3. Обилна почвена влажност. Почвата да се навлажни обилно 8-14 дни преди третирането – до пълна полска влагоемност или най-малко 50% влажност.
4. Правилно избиране момента за третиране срещу галовите нематоди. За да е максимално ефективна борбата срещу галовите нематоди, Базамид гранулат трябва да се приложи когато по кореновите остатъци са се развили достатъчно гали. Това означава не по-рано от 2-3 седмици след последната беритба и ликвидирането на културата.
5. Да не се тори с органични торове и калий преди третирането. Малко преди, по време и непосредствено след внасянето на Базамид гранулат да не се внася оборски тор, нито други органични торове, растителна маса или калий, защото продуктът може да се инактивира и ефекта да е по-слаб.
6. Да се уплътнят оранжериите за да се предпазят съседните култури. Преди обеззаразяването се изнасят и отдалечават от оранжериите всички растения, както и празните саксии, сандъчета и други съдове. За да не проникнат токсичните газове в съседни помещения, да се уплътнят ( напр. с мокри чували или други материали) всички отвори на оранжериите. Различните украсни като фикус, аспарагус и др. са извънредно чувствителни дори към следи от тези газове. Изнася се всичко живо. Вратите се приготвят за плътно затваряне.
При третиране
7. Избиране оптимална дълбочина на внасяне. За да се получи добър и продължителен ефект от приложението на Базамид Г, се препоръчва инкорпорирането да става на следните дълбочини:

  1. Най-малко 20 см срещу причинителите на блести при поникването на растенията, сеченето, почвени нематоди, почвени неприятели, плевели и други.
  2. Най-малко 30 см срещу стъблено гниене, кореново гниене и причиняващите увяхване гъби от род Fusarium и Verticillium. На тази дълбочина се обхващат още паразитиращите по растенията нематоди, другите почвени патогени, ларвите на майските бръмбари, телени червеи както и намиращите се в почвата други вредители от животински произход във всички стадии на развитие.

8. Дозиране. Съгласно разрешената употреба. Равномерно разхвърляне върху почвената повърхност. Гранулатът се разхвърля ръчно или с машини максимално равномерно върху почвената повърхност, като се съблюдава определената доза. Във всички случаи почвата трябва да е много влажна и добре обработена.
9. Равномерно размесване с почвата на определена дълбочина. Веднага след разхвърлянето гранулатът трябва максимално  бързо и равномерно да се размеси с почвата (инкорпорира) на дълбочина 20-22 см, а при нужда и техническа възможност–30см. и повече, най-добре с фреза.
10. Покриване на третираната почва. За да се предотврати преждевременното излитане на активните газове от почвата (особено при високи температури), е необходимо веднага след инкорпорирането третираната площ да се покрие с полиетиленово фолио. Възможно е с цел икономии, при невисоки температури, да се направи т.н. водна запечатка – да се пуснат оросителните инсталации и те да напоят обилно повърхностния почвен слой (5см.), при което уплътненият почвен слой и образуваната почвена кора могат да заместят полиетиленовото фолио.
След третирането
11. Изчакване времето за експозиция. След покриването на третираната почва се прави последен преглед на уплътняването на оранжерията, вратите се затварят надлежно и също се уплътняват, поставят се предупредителни табели, че оранжерията е третирана със силно отровен продукт и се забранява влизането. Така се оставя продуктът да работи 6-7 дни, без да се влиза вътре.
12. Проветряване на третираните площи. След изтичане времето за експозиция оранжериите се отварят отвсякъде, за да се даде възможност за излитане на токсичните газове в атмосферата, полиетиленовото фолио се вдига. Процесът може да се ускори чрез създаване на въздушно течение и обработка с машини за разрохкване на почвата на третираната дълбочина.
13.Карантинен период. Карантинния период между третирането и засаждането на новите култури зависи от температурата, влажността, вида и структурата на почвата. В България е определен карантинен срок от 45-50 дни при почвена влажност 70-80% от ППВ. Чрез повишаване на температурата, проветряване и неколкократно разрохкване след изтичане времето на експозиция на продукта е възможно намаляване на карантинния период. Единственото сигурно средство доказващо възможността за засаждане на следваща култура е тест с бързо поникващи семена.
14. Тест за гарантиране безопасното зареждане на оранжерията. След обеззаразяване на почвата с Базамид Г не трябва да се засажда, засява или разсажда преди извършването на тест със семена от марули, репички, салати или други бързопоникващи семена за доказване липсата на остатъчни газове от продукта.
Освен в оранжерии, по описания по-горе начин Базамид гранулат може да се използва за обеззаразяване на тютюневи лехи и на полето, напр. преди производството на картофи, зеленчуци, цветя, овощни и горски разсадници, в паркоустройството, декоративното градинарство и други, където плевелите, болестите и другите почвени вредители имат съществено значение за количеството, качеството, външния вид, пазарната цена, или декоративните качества на растенията.  
Обеззаразяването на торо-почвени смески, субстрати и компост се извършва по същите принципи и правила, както в оранжериите, като предварително се разстилат на слоеве върху асфалтови или циментови площадки.
При нормална влажност и леки почви трябва да се спазват следните срокове за задържанена Базамид след третирането:
                      

Температура на почвата на дълбочина 10 см Срок на изчакване
Над 18°С 10–12 дни
15–18°С 12–18 дни
12–15°С 18–26 дни
8–12°С 25–30 дни
6–8°С 30–40 дни

 

Ефикасност

Ефикасен обеззаразител на почвата, може да се използва за обеззаразяване на лехи и на полето, например: преди производството на картофи, зеленчуци, цветя, овощни и горски разсадници, в паркоустройството, декоративното градинарство и др., където плевелите, болестите и другите почвени вредители имат съществено значение за количеството, качеството, външния вид, пазарната цена или декоративните качества на растенията. Обеззаразяването на торо-почвени смески, субстрати и компост се извършва по същите принципи и правила, както в оранжериите, като предварително се разстилат на слоеве върху асфалтови или циментови площадки.

Препоръки

Базамид гранулат може да се използва само в свободни от култури площи, при спазване на строги мерки за защита на хора, домашни животни и всякакви полезни организми. За по-добър ефект от продукта, почвата да се обработи и 2-3 седмици преди третирането да се полее и поддържа влажна през цялото време до приложението. За използването на дадена площ отново, след третирането, се изисква кратко време. При оптимални условия 5–7 дни след третирането може да се разрохка леко втвърдената почвена повърхност, но в никакъв случай да не се заоре по-надълбоко и да не се изкара по-долният почвен слой на повърхността. ВНИМАНИЕ! След влизане в досег с влагата в почвата, гранулите се разграждат и започва отделянето на силно токсични за хора и всякакви живи организми газове. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !