Arysta

Комплексен системен и локално-системен фунгицид за цялостна защита срещу болести (мани).

Предимства
  • Притежава силно предпазно, фунгистатично и лечебно действие
  • Много добра поносимост от растенията, широк прозорец за приложение
  • Висока ефективност благодарение на комбинацията на две активни вещества с различен механизъм на действие
  • Смесим с други пестициди
  • Безвреден за следващите култури
Обща информация

Употреба на продукта:Комплексен системен и локално-системен фунгицид за цялостна защита срещу болести причинявани от гъбите от клас Oomycetes (мани)

Състав: Пропамокарб-хидрохлорид – 400 г/л Симоксанил – 50 г/л

Формулация: Суспензионен концентрат

Регистрационен номер: Разрешение №01191-ПРЗ-5/10.03.2017 за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповеди РД11-1086/14.10.2013г., РД11-943/29.05.2015г., РД11-643/19.04.2016г., РД11-1296/19.07.2016г. и РД11-418/02.03.2017г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

Химическо семейство: Карбамати + алифатни уреи

Начин на действие: Проксанил притежава предпазно, фунгистатично и лечебно действие с последействие от 3-4 седмици. Препаратът се поема както чрез корените, така и от листата. Разнася се по проводящата система на надземните части на растенията, като същевременно предпазва и новия прираст. Засяга дишането, синтеза на нуклеинови киселини и някои липиди и протеини на гъбната клетка. Разгражда се по време на вегетация и не застрашава следващите култури

Опаковка: 10л, 1л, 20мл

Срок на годност:2 години

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Да се пази от влага, далеч от леснозапалими продукти и източници на топлина при температури от 0°C до 30°C. Да не се допуска попадане на пряка слънчева светлина върху опаковките

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза Мах брой третирания Момент за приложение Каранти-нен срок Техника на приложение
Картофи Мана
(Phytophtora infestans)
200 мл/дка 6 за един вегетационен период, през 7 дни Листно приложение при първа поява на причинителя, от фаза – първото основно странично разклонение до фаза 50% покафенели листа (ВВСН 21-95) 14 дни Навесна тракторна пръскачка с хидравлични дюзи
Домати Мана
(Phytophtora infestans)
250 мл/дка 3 за един вегетационен период, през 7-10 дни Листно приложение при първа поява на причинителя, от фаза – първо връхно разклонение до фаза пълна зрялост (ВВСН 21-89) 3 дни
Ефикасност

Цялостна защита срещу болести. Смесим с други пестициди.

Препоръки

Да се спазват сроковете на третиране и качеството на пръскане. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета !

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !