Arysta

Космик е широкоспектърен хербицид. Унищожава всички едногодишни и многогодишни плевели и нежелани храсти в овощни градини, лозя и ж.п.линии

Предимства
  • Високоефективна формулация, позволяваща лесно проникване и поемане на активното вещество през третираните тъкани
  • Бързо и ефикасно придвижване и натрупване на активното вещество във всички части на растението (коренища, ризоми, столони и др)
  • Ефикасен срещу широк кръг плевели (едногодишни и многогодишни, широколистни и житни плевели)
  • Не оказва негативно влияние на почвените микроогранизми
  • Формулиран и произведен във Франция
  • Не съдържа POA-tallowamine
Обща информация

Употреба на продукта: Тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни (в т.ч. и упорити храстовидни), житни и широколистни плевели по време на вегетацията им, в овощни градини, лозя и ж.п.линии

Състав: Глифозат – 360 г/л

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

Регистрационен номер: Разрешение №0323/09.01.2006г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед № РД09- 719/29.12.2005г. на ИД на БАБХ

Начин на действие: Абсорбира се от растенията чрез листата и стъблата. Придвижва се през растението към кореновата система, където се натрупва. Действа на различни ензимни системи, нарушава образуването на аминокиселини и други ендогенни химични вещества. Развитието на растенията се блокира 24 часа след третирането. Видимите симптоми на поражение като антоцианово оцветяване, последвано от пожълтяване и покафеняване на листата се проявява 4-7 дни при едногодишните плевели и 10 – 14 дни при многогодишните. Пълно загиване настъпва след три седмици. Максимален ефект от Космик се получава в активен растеж, когато широколистните плевели са във фаза на изкласяване, а нежелани храсти преминали фаза буен растеж. В тези фази има обратен отток на хранителни вещества към кореновата система и хербицидът се натрупва обратно в тях. Освен това в тези фази коренищните и кореново-издънкови плевели са дали максимално надземна маса и хербицидният ефект е по- пълен. При контакт с почвата хербицидът се дезактивира и няма остатъчни количества.

Опаковка: 200л, 20л, 5л, 1л, 0.5л, 0.2л, 0.1л,

Срок на годност : 5 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита

Регистрирана употреба
Култура Плевели Фаза от развитието на културата
(BBCH)
Дози на приложение
мл продукт/
дка
Момент
на приложение
Карантинен срок
Лозя Едногодишни и многогодишни плевели Активна вегетация и фаза на бутонизация 400-1200 мл/дка В активна вегетация и фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели и срещу балур
от коренища- фаза 15-20 см височина
30 дни
Овощни градини 400-1200 мл/дка
Ж.П. релси 1200 мл/дка

Забележка: Една седмица преди третиране на трайните насаждения да се изрежат лакомците; леторастите да се превържат. Да се третира с насочено пръскане!

Ефикасност

Системно действие с отлична ефикасност. Бързо и ефикасно придвижване и натрупване на активното вещество по всички масти на растението. При контакт с почвата хербицидът се дезактивира и няма остатъчни количества

Препоръки

Максимален ефект от Космик се получава в активен растеж, когато житните плевели са във фаза изкласяване, а широколистните – във фаза бутонизация, включително и храсти след фаза на буен растеж.

Използвайте продукта само при разрешените употреби и спазвайте условията и предпазните мерки, посочени върху опаковката, които са били определени въз основа на характеристиките на продукта и приложенията, за които се препоръчва. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита!
Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!