Arysta

Клиофар 600 СЛ е системен селективен вегетационен хербицид за борба с редица едногодишни и многогодишни широколистни плевели при производството на пшеница, ечемик, ръж, овес, маслодайна рапица, царевица за зърно, зеле, карфиол, лук, ряпа, захарно и кръмно цвекло.

Предимства
  • Отличен контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели при голям брой култури
  • Активно вещество от синтетичен ауксинов тип, с механизъм на действие различаващ се от този на използваните в момента хербициди на база Силфонилурие, гарантиращ висока ефикасност
  • Системното действие гарантира отлична ефикасност върху кореновата система. Ефикасен срещу самосевки слънчоглед (включително и от Clearfield и Express устойчиви хибриди)
  • Дълъг период (прозорец) за приложение при житни култури от фаза братене до поява на флагов лист, осигуряла контрол на плевелите през цялата вегетация
  • Пълна селективност за културите, дава възможност за достигане на потенциала за добив
Обща информация

Употреба на продукта:Клиофар 600 СЛ е течен, селективен, листен, системен хербицид за борба срещу едногодишни широколистни плевели, както и срещу паламида, по време на вегетацията при пшеница, ечемик, овес, ръж, захарно и кръмно цвекло, зеле, карфиол, царевица, рапица, лук и ряпа. Абсорбира се от листата и се придвижва системно до всички части на растението.

Състав: Клопиралид – 600 г/л

Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)

Регистрационен номер: Разрешение № 01441-ПРЗ-1/15.09.2016 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед № РД 11-1561/29.08.2016 г. на Изп. директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Химическо семейство: Пиридини

Начин на действие: Клиофар 600 СЛ е пиридинов синтетичеи ауксин (група 4) хербицид, и унищожава плевелите като блокира растежа на клетките в меристемните тъкани. Засегнатите растения спират своята вегетация до една седмица, не са конкуренти на културата, постепенно проявяват признаци на хлороза, некроза и в течение на 5-6 седмици след третиране загиват напълно. Клиофар 600 СЛ се поема чрез листата, като се придвижва бързо и унищожава както централния корен, така и кореновите издънки и спящите пъпки. Особено чувствителни са плевелите от сем. Сложноцветни, Картофови, Бобови, лепка, лайка, паламида, бутрак, подрумче, фасулче, метличини, лайки, млечок, спореж, къклица, кострец, глухарче, пача трева, слънчоглед (самосевки), колендро и др.

Опаковка:1 л, 25мл.

Срок на годност:2 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Употреба Дози на прилагане Максимален брой приложения Карантинен срок
(в дни)
Култура Плевели Фаза от развитието на културата
(BBCH)
Мл продукт/
дка
Работен разтвор л/дка
1 Пшеница, ечемик, овес, ръж Предпочитана употреба в ранни фази на плевелите. За едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Братене на културите, видим първи брат -до поява на флагов лист
ВВСН 21-39
17 20 – 40 1
2 Захарно и кръмно цвекло Начални фази на развитие
BBCH 11-33
25 10 – 40 1 42
3 Зеле, карфиол След втори лист до преди образуване на глави
BBCH 12-19
25 20 – 40 1
4 Царевица за зърно От трети до шести лист BBCH13-16 17 20 – 40 1 90
5 Маслодайна рапица След  втори лист до десети лист BBCH 12-19 25 20 – 40 1 56
6 Лук След фаза камшиче до четвърти лист
BBCH 11-14
25 15 – 40 1
7 Ряпа След първа двойка листа до десети лист
BBCH 12-19
25 20 – 40 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: За най-добър ефект употребете Клиофар 600 СЛ в период на активен растеж на плевелите. Те са най-силно чувствителни в начални фази: 2-ри – 8-ми лист.

Ефикасност

Системно действие с отлична ефикасност. Ефикасен срещу самосевки слънчоглед (включително и от Clearfield и Express устойчиви хибриди). Особено чувствителни към продукта са плевелите от сем. Сложноцветни, Картофови, Бобови и редица други плевели като: лепка, лайка, паламида, бутрак, подрумче, фасулче, метличини, млечок, спореж, къклица, кострец, глухарче, пача трева, колендро, галинзога, слънчоглед (самосевки) и др.

Препоръки

Ефектът може да бъде намален, ако се прилага в момент на засушаване или стрес на плевелите – студ, суша, вредители, недостиг на хранителни вещества и т.н. В съответствие с добрата растително защитна практика, Клиофар 600 СЛ не трябва да се прилага, когато реколтата е влажна или когато се очакват валежи в следващите шест часа. Да не се прилага при ветровито време и да се избегне разпръскване върху чувствителни култури (например картофи за семе), нецелеви растения извън целевата зона. На площи, третирани с продукта да не се засяват/засаждат култури, при които не е разрешена употребата на продукти, съдържащи клопиралид за срок до 125 дни след приложение на продукта. Култури, повторно засяти в рамките на 125 дни след приложението на продукта, да не се третират с продукт, съдържащ клопиралид. Използвайте продукта само при разрешените употреби и спазвайте условията и предпазните мерки, посочени върху опаковката, които са били определени въз основа на характеристиките на продукта и приложенията, за които се препоръчва. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!